Frequently Asked Questions // Najczęściej zadawane pytania

Questions about abortions
Pytania dotyczące aborcji

Preparing for your appointment
Przygotowania do zabiegu

In the clinic
W klinice

After your abortion
Po aborcji

Questions about ANA
Pytania dotyczące ANA

Questions about abortions
Pytania dotyczące aborcji

Does the fetus feel pain during the abortion?
Czy płód czuje ból podczas aborcji (PL poniżej)?

No. The fetus does not feel pain.

The American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG, states that a fetus’ brain and nervous system “do not have the capacity to process, recognize or feel pain during the second trimester.” The second trimester is up until 27/28 weeks. Their position is founded on a systematic and multidisciplinary review of fetal pain perception published by the journal JAMA in 2005. No review has found contradicting evidence since then.

Anti-abortion groups argue that a fetus at 8 weeks has a spinal cord and therefore can feel the abortion. While it is true that the spinal cord has developed at 8 weeks, this does not mean the nervous system is developed enough to feel pain. In order for the fetus to be capable of experiencing pain, the neurons that extend from the spinal cord into the brain need to also reach the area of the brain where pain is perceived. This does not occur until between 23 and 24 weeks (abortion is only legal until 22 weeks in the Netherlands). But this still isn’t enough to actually produce the experience of pain. These nerves must also be functional and active. It isn’t until around 30 weeks that there is any evidence of brain activity that would suggest that the fetus is “awake” or conscious.

While fetal development can progress faster or slower in any pregnancy, there is no evidence that pain pathways could possibly be complete around the 22nd week of pregnancy, which is the latest a pregnancy (with no fetal defects) can be terminated in the Netherlands.

You can read more here.

2005 JAMA journal review can be accessed here.

Polski
Nie. Płód nie czuje bólu.

American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG, stwierdził, że mózg oraz system nerwowy płodu “nie posiadają zdolności do przetwarzania, rozpoznania ani odczuwania bólu podczas drugiego trymestru”. Drugi trymestr trwa do 27/28 tygodnia. Ich stanowisko jest oparte na systematycznym i multidyscyplinarnym przeglądzie dotyczącym odczuwania bólu przez płody, opublikowanym w czasopiśmie naukowym JAMA w 2005. Dotychczas nie znaleziono dowodów sprzecznych z tym stwierdzeniem.

Przeciwnicy aborcji twierdzą, że w 8. tygodniu ciąży płód posiada już rdzeń kręgowy i wobec tego czuje aborcję. Choć prawdą jest, że na etapie 8. tygodnia rdzeń kręgowy jest już wytworzony, to nie oznacza że system nerwowy płodu jest wystarczająco rozwinięty by odczuwać ból. Aby płód był w stanie czuć ból, neurony które łączą rdzeń kręgowy z mózgiem muszą dotrzeć do obszaru w mózgu odpowiedzialnego za przetwarzanie bólu. To ma miejsce dopiero między 23. a 24. tygodniem ciąży (aborcja w Holandii jest legalna wyłącznie do 22. tygodnia). Ale to nadal nie wystarcza do odczuwania bólu. Nerwy te muszą być również w pełni sprawne i aktywne. Dopiero około 30. tygodnia mamy do czynienia z jakąkolwiek aktywnością w mózgu sugerującą, że płód został “przebudzony” lub ma świadomość.

Podczas gdy rozwój płodu może przebiegać w różnym tempie w zależności od ciąży, nie ma żadnych dowodów na to, że ścieżki przewodzenia bólu mogłyby być w pełni wytworzone na etapie 22. tygodnia ciąży, co jest najpóźniejszym momentem w którym można dokonać aborcji w Holandii (w przypadku braku obecności wad płodu).

Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj [EN]

Artykuł z JAMA z 2005 jest dostępny tutaj [EN]

Is getting an abortion dangerous?
Czy aborcja jest niebezpieczna (PL poniżej)?

Abortion is a very safe medical procedure with a low risk of complications when performed by a professional.

Statistics show that getting an abortion is safer than a wisdom tooth removal or a tonsillectomy.

In the days after an abortion you may experience blood loss, cramps, a mild fever or nausea. These symptoms can be treated with over-the-counter pain medication. In the Netherlands you are also prescribed antibiotics after your abortion to prevent infection. This is standard for many medical procedures.

Many anti-abortion organizations and individuals deliberately spread misinformation about abortion, in particular regarding the risks associated with it.

Polski
Aborcja jest wyjątkowo bezpiecznym zabiegiem, charakteryzującym się niskim ryzykiem komplikacji o ile została przeprowadzona przez profesjonalistkę.

Statystyki pokazują, że aborcja jest bezpieczniejszym zabiegiem niż usuwanie zębów mądrości lub wycięcie migdałków.

W dniach bezpośrednio po zabiegu możesz jeszcze doświadczać krwawienia oraz mieć skurcze, podwyższoną temperaturę lub nudności/wymioty. Wszystkie te objawy można złagodzić zażywając środki przeciwbólowe. W Holandii zostanie Ci również przepisany antybiotyk w celu uniknięcia infekcji po aborcji. Jest to standardem w przypadku wielu innych zabiegów medycznych. 

Organizacje oraz osoby przeciwne aborcji często celowo rozprzestrzeniają błędne informacje na temat aborcji, a w szczególności ryzyka z jakim się wiąże.

Will I be able to get pregnant again?
Czy będę w stanie ponownie zajść w ciążę (PL poniżej)?

Terminating pregnancies does NOT have an affect on fertility. Other long-term complications are very rare.

In the Netherlands you will be prescribed antibiotics to help prevent the very small risk to your fertility and future pregnancies if you develop a womb infection that isn’t treated promptly. Again, the risk of infection after an abortion is very low, but such an infection could spread to your fallopian tubes and ovaries, and is known as pelvic inflammatory disease (PID). That is why it’s important to prevent it with antibiotics. A womb infection can also develop after childbirth or a miscarriage but is most commonly caused by unsafe sex (STIs).

If you have had an abortion and are experiencing any of the symptoms below please seek medical advice:

  • Excessive bleeding – for example, if you pass large clots or go through two or more sanitary pads an hour for more than two hours in a row.
  • Abnormal vaginal discharge.
  • Severe pain that can’t be controlled with painkillers such as ibuprofen or paracetamol.
  • A high temperature (fever) –  around 38/38.5˚C or higher

Polski
Aborcja NIE MA wpływu na płodność. Jakiekolwiek inne długofalowe komplikacje to rzadkość.

W Holandii zostaną Ci przepisane antybiotyki w celu wyeliminowanie bardzo niskiego ryzyka zapalenia macicy, które nieleczone mogłoby negatywnie wpłynąć na Twoją płodność i przyszłe ciąże. Znowu, ryzyko infekcji w przypadku aborcji jest bardzo niskie, jednak takie zapalenie może rozprzestrzenić się do jajowodów oraz jajników i przerodzić się w zapalenie narządów miednicy mniejszej. Dlatego ważne jest by mu zapobiec poprzez zastosowanie antybiotyków. Zapalenie macicy może również nastąpić po porodzie lub poronieniu, jednak najczęściej pojawia się w wyniku seksu bez zabezpieczenia (wskutek chorób przenoszonych drogą płciową).

Jeśli miałaś_eś aborcję i odczuwasz którekolwiek z poniższych objawów, koniecznie udaj się do lekarza:

  • Nadmierne krwawienie – na przykład jeśli pojawiają się bardzo duże skrzepy krwi lub zużywasz przynajmniej dwie podpaski na godzinę przez ponad dwie godziny z rzędu.
  • Abnormalna wydzielina pochwowa.
  • Intensywny ból na który nie pomagają środki przeciwbólowe takie jak ibuprofen lub paracetamol.
  • Wysoka temperatura (gorączka) –  około 38/38.5˚C lub wyższa

Do I have to tell my doctor that I had an abortion?
Czy muszę powiedzieć lekarzowi, że miałam_em aborcję (PL poniżej)?

No, you don’t have to tell your doctor. You can say you had a spontaneous miscarriage. There is no difference in symptoms and they will not be able to tell that you had an abortion. Miscarriages are very common, so even if your doctor has seen you pregnant before, they have no reason to doubt you. You will not be expected to have any medical documentation to prove it.

Polski
Nie, nie musisz mówić lekarzowi. Możesz powiedzieć, że miałaś_eś spontaniczne poronienie. Jego objawy nie różnią się w niczym od aborcji i lekarz nie będzie w stanie stwierdzić, że ją miałaś_eś. Poronienia są bardzo częste, więc nawet jeśli lekarz widział Cię w ciąży, nie ma powodów by Ci nie wierzyć. Nikt nie będzie od Ciebie wymagał dowodów.

How do I get the abortion pill in the Netherlands?
Jak zdobyć tabletki aborcyjne w Holandii (PL poniżej)?

To be able to have a medical abortion in the Netherlands, you will need to make an appointment in an abortion clinic. Different clinics have different gestational age limits, usually it is possible up to 8 or 9 weeks.

Polski
Aby móc przeprowadzić aborcję farmakologiczną w Holandii, musisz najpierw umówić się na wizytę w klinice aborcyjnej. Różne kliniki mają różne granice wieku ciążowego, zazwyczaj aborcja farmakologiczna jest możliwa do 8. lub 9. tygodnia ciąży.

Until how many weeks are abortions performed in the Netherlands?
Do którego tygodnia przeprowadzane są aborcje w Holandii (PL poniżej)?

In the Netherlands abortions are performed upon request until 21 weeks and 6 days gestation (length of pregnancy). “Upon request” means that your wish to have an abortion is enough reason to get the abortion. You do not need to show any evidence of fetal malformation if you are not >22 weeks pregnant.
There are 12 abortion clinics operative in the Netherlands. You can find a list of clinics here: https://anamsterdam.noblogs.org/practical-info/
There are however only 2 clinics that perform abortions until week 22: Beahuis & Bloemenhove in Heemstede and the Vrelinghuis in Utrecht.

Polski
W Holandii aborcje wykonuje się na życzenie do 21. tygodnia i 6. dnia ciąży. „Na żądanie” oznacza, że Twoja chęć przeprowadzenia aborcji jest wystarczającym powodem, aby ją wykonac. Jeśli Twoja ciąża nie przekracza 22. tygodnia, nie musisz okazywać żadnych oznak wad rozwojowych płodu.
W Holandii działa 12 klinik aborcyjnych. Listę klinik można znaleźć tutaj: https://anamsterdam.noblogs.org/practical-info/
Istnieją jednak tylko 2 kliniki, które przeprowadzają aborcję do 22. tygodnia: Beahuis & Bloemenhove w Heemstede i Vrelinghuis w Utrechcie.

Where can I go if I am going to be past the 22nd week on the date of my appointment?
Gdzie mogę się udać jeśli moja ciąża przekroczy 22 tygodnie?

In England, abortion can take place up to 23 weeks and 5 days. Places in the clinic can be difficult to get, so please act with urgency.

One of the clinics is the British Pregnancy Advisory Service (bpas). You can call them on +44 1789 416 569. They use a language line, so you should be able to communicate in your native language.
You can also click here and request a call back.

The second clinic is Marie Stopes International. Their phone number is +44 1454 457 542.

When you call the clinic, you’ll get a reference number or a customer number. They will also give you the date of the procedure.

If you need financial help to cover the cost of the procedure, or help with arranging transport, an interpreter, or accommodation, our sister organization Abortion Support Network (ASN) can help you. They will then need your full name, date of birth and telephone number, as well as the date of the procedure, which you will get from the clinic and information on which clinic the procedure will take place.
You can contact them via info[at]asn.org.uk. Their website is www.asn.org.uk.

Polski
W Anglii aborcja może mieć miejsce do 23 tygodni i 5 dni. Miejsca w klinice mogą być trudne do zdobycia, więc nie zwlekaj.

Jedną z klinik jest British Pregnancy Advisory Service (bpas). Możesz się z nimi skontaktować dzwoniąc na ten numer: +44 1789 416 569. Mają polskich mówców. Możesz też przejść tutaj i poprosić o oddzwonienie (ta strona jest jednak w języku angielskim).

Drugą kliniką jest Marie Stopes International. Ich numer telefonu to +44 1454 457 542.

Po zadzwonieniu do kliniki dostaniesz numer referencyjny lub numer klienta oraz datę spotkania.

Jezeli potrzebujesz pomocy finansowej by pokryć koszta zabiegu, lub pomocy w załatwieniu transportu, tłumacza, czy noclegu,  ASN (Abortion Support Network), nasza siostrzana organizacja, może Ci pomóc. Od Ciebie będą wtedy potrzebować Twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, a także daty zabiegu wyznaczonej przez klinikę oraz informacji w której klinice zabieg się odbędzie.
Możesz skontaktować sie z nimi pisząc na info[at]asn.org.uk lub poprzez ich stronę internetową: www.asn.org.uk.

Preparing for your appointment
Przygotowania do zabiegu

What are the steps for arranging an abortion in a Dutch clinic?
Jak wygląda organizacja aborcji w holenderskiej klinice krok po kroku?

First you must confirm your pregnancy and determine the length of your pregnancy with an ultrasound in your home country. The Dutch abortion law says that anyone who wants an abortion must talk to their doctor at least 5 days before the abortion. International people can use the ultrasound or doctor’s note to prove they visited a doctor before the abortion without needing a referral.
Once you have determined the length of your pregnancy you can call the clinic. If you need help making an appointment, read the question below this one and email ANA.
The clinics ANA works with most are Beahuis & Bloemenhove, Vrelinghuis Utrecht and Abortion Clinic Amsterdam. The first two perform abortions until week 22, the last one until week 18.
The receptionists speak Dutch, English, French and German. You may have to try more than one clinic to get the best date for you. The clinic will ask for some information including your full name, date of birth, height and weight, the length of your pregnancy, whether you have confirmed your pregnancy via ultrasound, and whether you are insured. They will tell you the price of the procedure, which is about 830 euros for a second-trimester abortion under 18 weeks and 1065 euros for a second-trimester abortion over 18 weeks (the exact price depends on the clinic) and give you information on what to do before your visit.
Once you have made an appointment, you need to decide on your mode of transportation and whether you will spend a night in the Netherlands or not.
If you need more help and/or have questions that are not answered on this page, send ANA an email.

Polski
Najpierw musisz potwierdzić, że jesteś w ciąży oraz ustalić długość ciąży wykonując USG w kraju zamieszkania. Holenderskie prawo aborcyjne wymaga, by osoba chcąca dokonać aborcji przeprowadziła rozmowę z lekarzem na temat ciąży przynajmniej na 5 dni przed zabiegiem. Obcokrajowcom jako dowód może posłużyć USG lub zaświadczenie od lekarza, dzięki czemu mogą się udać na zabieg bez skierowania. Po ustaleniu długości trwania ciąży możesz zadzwonić do kliniki. Jeśli potrzebujesz pomocy w umówieniu wizyty, przeczytaj pytanie poniżej i napisz do ANA.

ANA współpracuje przede wszystkim z klinikami Beahuis & Bloemenhove, Vrelinghuis Utrecht oraz Abortion Clinic Amsterdam. Dwie pierwsze wykonują aborcje do 22. tygodnia, ostatnia natomiast jedynie do 18. tygodnia. Osoby na recepcji mówią po niderlandzku, angielsku, francusku i niemiecku. Czasem musisz zadzwonić do kilku klinik zanim otrzymasz pasujący Ci termin. Kliniki poproszą o kilka informacji, w tym Twoje pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, wzrost i wagę, długość trwania ciąży, czy ciąża została potwierdzona badaniem USG oraz czy posiadasz ubezpieczenie zdrowotne. Poinformują Cię również o kosztach zabiegu, które dla aborcji w drugim trymestrze wynoszą około 830 euro jeśli jesteś w mniej niż 18 tygodniu ciąży i około 1065 euro jeśli jesteś w ciąży powyżej 18 tygodnia (dokładna cena zależy od kliniki) oraz powiedzą Ci jak należy się przygotować do wizyty. Gdy umówisz już wizytę, będziesz musiał(a) wybrać metodę transportu oraz zdecydować czy będzie Ci potrzebny nocleg w Holandii. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy i/lub masz pytania które nie zostały poruszone na tej stronie, napisz maila do ANA.

Can ANA help me make an appointment at a clinic?
Czy ANA może mi pomóc w umówieniu zabiegu w klinice?

Yes, if you cannot make an appointment yourself (because you don’t speak Dutch, English, French or German, or for another reason), we can help you make an appointment.
Please send us the following information at anamsterdam[at]riseup.net:

 • Your full name
 • Your date of birth
 • Your height and weight
 • A copy of an ultrasound or a doctor’s note confirming your pregnancy. You can also send us the date of the ultrasound and the following values on the ultrasound: BPD and FL.
 • The first day of your last period
 • Whether you have a European Health Insurance Card or can get one. If not, look at the questions “How can I get an EHIC” and “How can I get travel insurance”.
 • Any allergies you have
 • Any medication you take
 • Whether you are otherwise healthy
 • Do you already have children?
 • Does anyone else know about your situation?

Polski
Tak, jeśli nie jesteś w stanie sam/a umówić wizyty (ponieważ nie mówisz po angielsku, niderlandzku, francusku lub niemiecku, lub z jakiegoś innego powodu), możemy Ci w tym pomóc.

Prosimy wyślij nam następujące informacje na adres anamsterdam[at]riseup.net:

 • Twoje pełne imię i nazwisko
 • Pełną datę urodzenia
 • Wzrost oraz wagę
 • Kopię USG bądź zaświadczenia od lekarza potwierdzającego ciążę. Możesz nam również wysłać datę USG oraz następujące wyniki: BPD i FL.
 • Datę pierwszego dnia ostatniej miesiączki
 • Czy posiadasz EKUZ lub czy masz możliwość jej wyrobienia? Jeśli nie, rzuć okiem na pytania Jak mogę zdobyć EKUZ? oraz Jak zdobyć ubezpieczenie podróżne?
 • Czy masz jakiekolwiek uczulenia?
 • Czy zażywasz jakieś leki?
 • Czy masz jakiekolwiek problemy zdrowotne?
 • Czy masz już jakieś dzieci?
 • Czy jest ktoś, kto wie o Twojej sytuacji?

What should I bring to the clinic?
Co powinno się zabrać ze sobą do kliniki?

 • Passport or identification document
 • European Health Insurance Card, medical insurance card or health insurance policy document. Travel insurance is sufficient if you have no other type of insurance that is valid in the Netherlands.
 • A copy of your ultrasound or a referral letter/note from your doctor. It is important that you bring something with you that shows you have been to a doctor at least five (5) days before your appointment to comply with Dutch law. If it is impossible for you to obtain such a document, tell ANA.
 • Money (Euros), debit card (Maestro) or a international credit card (Visa, Eurocard/MasterCard or Amex), if you have to pay for the abortion treatment or the insertion of an IUD. The clinics do not accept cheques.
 • Night-dress/T-shirt, slippers, socks, spare underwear, bathrobe, sanitary towels, and toiletries
 • Medicines. If you take medicines, bring these with you on the day of the treatment
 • Something to entertain you while you wait: a book, e-reader, phone or a laptop with movies. Don’t forget the accompanying chargers. The clinic has wifi.

Optionally:

 • A card showing your blood group, if you have one
 • Intrauterine device (IUD), if you want to have this inserted immediately after the treatment. You may obtain a prescription for the IUD from your GP. There is a charge for the insertion of the IUD. Please phone the clinic for the current price.

Polski

 • paszport lub dowod osobisty
 • Europejska kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Jeśli nie masz EKUZ, ubezpieczenie podróżne wystarczy.
 • Kopie badania USG lub opis USG / notatka od lekarza. Ważne jest, aby zabrać ze sobą coś, co świadczy o tym, że byłaś u lekarza co najmniej pięć (5) dni przed wizytą, aby zachować zgodność z prawem holenderskim. Jeśli uzyskanie takiego dokumentu nie jest możliwe, poinformuj o tym ANA.
 • Pieniądze (euro), karta debetowa (Maestro) lub międzynarodowa karta kredytowa (Visa, Eurocard / MasterCard lub Amex), jeśli musisz zapłacić za zabieg aborcji lub założenie wkładki domacicznej. Przychodnie nie przyjmują czeków.
 • Koszule nocna / T-shirt, kapcie, skarpetki, zapasowa bielizne, szlafrok, podpaski i kosmetyki
 • Leki. Jeśli zażywasz leki, weź je ze sobą w dniu zabiegu
 • Coś, co zapewni rozrywkę podczas oczekiwania: książka, czytnik e-booków, telefon lub laptop z filmami. Nie zapomnij o dołączonych ładowarkach. Klinika ma darmowe wifi.

Opcjonalnie:

 • Kartę przedstawiającą Twoją grupę krwi, jeśli taką masz
 • Wkładkę wewnątrzmaciczną (IUD), jeśli chcesz ją założyć natychmiast po zabiegu. Receptę na wkładkę domaciczną możesz otrzymać od swojego lekarza rodzinnego. Za założenie wkładki domacicznej pobierana jest opłata. Spytaj klinikę o aktualną cenę takiej usługi.

Why do I need proof of insurance?
Dlaczego potrzebne jest zaświadczenie o ubezpieczeniu?

Abortion is a very safe procedure, but as with every medical procedure there is a margin of risk for complications. The clinic wants to make sure, that if there are any complications, they can handover your treatment to a local hospital, and that you will not be charged with unexpected costs. That’s why they demand that you have a proof of either European health insurance (EHIC, EKUZ in Polish) or travel insurance with medical costs coverage.

Polski
Aborcja to bardzo bezpieczny zabieg, ale jak w przypadku każdego innego medycznego zabiegu występuje pewne ryzyko powikłań. Klinika chce się upewnić, że gdyby w wypadku jakiś powikłań przekazali opiekę nad Tobą lokalnemu szpitalowi, nie będziesz obciążona kosztami leczenia. Dlatego wymagają dowodu europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego (karta EKUZ), bądź ubezpieczenia turystycznego pokrywającego koszta leczenia za granicą.

How can I get an EHIC? What should I do if I cannot get the card (in time)?
Jak mogę zdobyć EKUZ? Co zrobić jeśli nie będę w stanie wyrobić karty (na czas)?

The process for getting an EHIC will be slightly different for each country. In general you can request a card online. Google EHIC + the name of your home country.
If your card won’t arrive before your appointment or you are not European, the clinics will accept travel insurance instead.

Polski
Możesz ubiegać się o kartę EKUZ w najblizszej siedzibie NFZ lub przez Internet. Jeśli wybierzesz się do NFZ, mozesz otrzymac kartę tego samego dnia. Jeśli poprosisz o to online, zajmie to kilka dni. Tutaj znajdziesz wiecej informacji.

How do I get travel insurance? How much does it cost?
Jak zdobyć ubezpieczenie podróżne? Ile ono kosztuje?

The fastest way to get this information is to Google it. Your own bank, (health) insurance company or travel agency may offer cheap travel insurance. You can choose whichever cheapest insurance will cover you. It usually costs no more than 2-4 euros per day. (this is not applicable for Poland)
In Poland you can get a travel insurance via insurance agency or travel agent. You can request it online, for the days during which you will be in the Netherlands. Cost (depending on the length) should be around 20-30 PLN. All the clinic needs is a polis number.

Polski
Ubezpieczenie turystyczne na okres pobytu w Holandii możesz wykupic przez agencję ubezpieczeniową lub biuro podróży. Najszybciej i najtaniej można zrobić to przez internet. Koszt (w zależności od długości pobytu) nie powinien przekraczać 20-30 PLN. Klinika potrzebuje tylko numer polisy.

Why do I need an ultrasound or a doctor’s note?
Dlaczego potrzebne jest USG albo zaświadczenie od lekarza?

According to the Dutch abortion law, there must be at least five days between a visit to the doctor where the pregnancy was confirmed and an abortion. This is to give the pregnant person time to think.
Dutch people receive referral letters from their doctors. However, the abortion clinics understand that in many places getting a referral for an abortion is not possible. The clinics therefore accept anything that proves you have been to a doctor at least 5 days before your procedure, such as an ultrasound or a doctor’s note. These documents must have the date they were made printed on them.

Polski
Zgodnie z holenderskim prawem aborcyjnym musi minąć co najmniej pięć dni między wizytą u lekarza, u którego ciąża została potwierdzona, a aborcją. Ma to dać osobie w ciąży czas na przemyślenie. Holendrzy otrzymują skierowania od lekarzy do kliniki aborcyjnej. Jednak tutejsze kliniki aborcyjne rozumieją, że w wielu miejscach uzyskanie skierowania na aborcję nie jest możliwe. Dlatego przychodnie akceptują wszystko, co świadczy o tym, że byłaś/eś u lekarza co najmniej 5 dni przed zabiegiem, na przykład USG lub zaświadczenie lekarskie. Dokumenty te muszą mieć wydrukowaną datę ich wykonania.

Should I plan to stay the night before and/or after the procedure?
Czy powinnam/powinienem planować nocleg przed i/lub po zabiegu?

It depends on how you are traveling. Medically there is no reason for why you should wait before or after your abortion. We have assisted many clients who drove to the Netherlands the night before their procedure, and left right after. This can be done if you travel by bus / van or have a trusted friend or family member with you who can drive you home, since you cannot drive for 24h after your abortion due to the sedation.
If you are coming by car by yourself you will need to spend the night to recover from the sedation.
If you are traveling by plane we recommend you come to the Netherlands the day before your abortion to account for delays. Chances are you won’t be able to book flights that line up with your procedure and you may have to come a day early and/or leave the day after your procedure anyway.

Polski
To zależy od tego, jak podróżujesz. Z medycznego punktu widzenia nie ma powodu, dla którego miał(a)byś czekać przed lub po aborcji. Pomogliśmy wielu osobom, które przyjechaly do Holandii w noc poprzedzającą zabieg, a zaraz potem wyjechaly. Można to zrobić, jeśli podróżujesz autobusem / busem lub masz przy sobie zaufaną przyjaciółkę lub członkinię rodziny, która może odwieźć Cię do domu, ponieważ nie możesz prowadzić samochodu przez 24 godziny po aborcji z powodu sedacji.
Jeśli przyjeżdżasz sam(a) samochodem, będziesz musiał(a) przenocować w Holandii aby dojść do siebie po sedacji.
Jeśli podróżujesz samolotem, zalecamy przylecieć do Holandii dzień przed aborcją, aby uwzględnić opóźnienia. Jest szansa, że nie będziesz w stanie zarezerwować lotów zgodnych z Twoją procedurą i być może i tak będziesz musiał(a) przybyć dzień wcześniej i/lub wyjechać dzień po zabiegu.

How far in advance do I have to register and/or what is the waiting time?
Z jak dużym wyprzedzeniem muszę zarezerwować wizytę i/lub jak długi jest czas oczekiwania?

You (or ANA) can call the clinics any time between 9:00 and 17:00 Monday through Friday. The waiting time is usually a week, but it may be up to two weeks during busy periods.

Polski
Do klinik można dzwonić o dowolnej porze między 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku. Czas oczekiwania wynosi zwykle tydzień, ale w okresach wzmożonego ruchu może wynosić do dwóch tygodni.

How can I get to the Netherlands from Poland?
Jak dotrzeć do Holandii z Polski?

 • Flixbus to Amsterdam Sloterdijk (if abortion is planned in clinics in Amsterdam or Heemstede) or to Utrecht (for Utrecht clinic)
 • Drive by van directly to the clinic. In polish they call them ‘busy’. They are local little business. They can google which one operates in their region by googling ‘busy do Hollandii’
 • Plane to Amsterdam or Eindhoven
 • Car (clinics in Heemstede and Utrecht offer free parking)

Polski

 • Flixbus do stacji Amsterdam Sloterdijk (jesli zabieg jest w klinice w Amsterdamie lub Heemstede) lub do Utrechtu (na zabieg w Utrechcie).
 • Busy do Holandii mogą przywieźć Cię bezpośrednio do kliniki
 • Samolot do Amsterdamu lub Eindhoven
 • Samochód (przy klinikach w Heemstede i Utrechcie jest darmowy parking).

In the clinic
W klinice

Are the clinics clean/reliable/professional?
Czy kliniki są czyste/wiarygodne/profesjonalne?

In the Netherlands abortion is legal. The abortions are performed at specialized abortion clinics and sometimes at hospitals. The clinics are professional and comply with all sanitation and sterilization standards you would expect from a quality medical institute. All doctors and nurses are qualified professionals, most with many years of experience and all instruments are thoroughly checked and sterilized before each procedure. Click here to see a Facebook video by Abortion Dream Team from Poland. The video was taken in the Abortion Clinic Amsterdam but it is representative of all clinics in the Netherlands.

Polski
W Holandii aborcja jest legalna. Aborcje wykonywane są w specjalistycznych klinikach aborcyjnych, a czasem w szpitalach. Kliniki są profesjonalne i spełniają wszystkie standardy sanitarne i sterylizacyjne, jakich można oczekiwać od wysokiej jakości instytutu medycznego. Wszyscy lekarze i pielęgniarki to wykwalifikowani specjaliści, w większości z wieloletnim doświadczeniem, a wszystkie instrumenty przed każdym zabiegiem są dokładnie sprawdzane i sterylizowane. To wideo zostało zrobione w klinice aborcyjnej w Amsterdamie, ale jest reprezentatywne dla wszystkich klinik w Holandii.

Do I need a translator?
Czy będzie mi potrzebny tłumacz?

The clinics employ translation phone line services, so they can help you no matter what language you speak.
When the threat of the coronavirus is over and we can accompany people to the clinic again we will offer the option of having a translator with you if you wish.

Polski
Kliniki korzystają z usługi tłumaczy przez linię telefoniczną, więc mogą Ci pomóc bez względu na język, którym się posługujesz.
Kiedy zagrożenie koronawirusem minie i będziemy mogli ponownie towarzyszyć osobom w klinice, zaoferujemy możliwość zabrania ze sobą tłumacza.

What can I expect when I walk into the clinic?
Czego mogę się spodziewać po wejściu do kliniki?

You will be asked to identify yourself at the front desk. You will receive a form to fill in, with general questions mostly regarding your health history and personal information. Note that this information will never leave the clinic and there will be no evidence that you were ever there after you leave. Some general information like your country of origin, age, length of pregnancy and reason for abortion will be used for reports that the clinics are required to make by law, but this information cannot be traced back to you.
You will then be taken for an ultrasound to determine the length of pregnancy on the day of the procedure. After that you will have a consultation with a doctor to talk about your reasons for having an abortion. There are no right or wrong answers here and the doctor will not judge you, they just need to know that you are not being forced to do this and that the abortion is your own decision. You are free to ask any question you like about the procedure or anything that’s bothering you. If necessary the doctor will call a translator phone line so that you can communicate easily.
Afterwards you will receive a brochure with more information on the procedure. A nurse will draw blood and explain what is going to happen next. Again you have the opportunity to ask questions.
After all of this is completed you will go upstairs to the ward, where the abortion procedure will take place. A nurse will show you your bed, give you a locker for your belongings and ask you to change into a hospital gown. You will be given anti-diarrhoeal medication and misoprostol, a medicine that softens the cervix and prepares it for the abortion. You will also get a catheter inserted into your arm for the sedation later.
Once your cervix has softened up enough, usually after about 2 hours (may take longer if you are >18 weeks) you are ready for the abortion. You will be taken into the operating room and sedated. You will not be fully sedated, you receive just enough so that you are not conscious but you will wake up right after the abortion is finished. The abortion itself will take anywhere from 5-20 minutes depending on the length of the pregnancy.
After the procedure, you will wake up in bed, in the room you were in before. You’ll be able to rest a little bit, and the nurses will check several times that everything is okay. After you pass your first urine, you’ll be able to go to the in-clinic kitchen/dining room and eat and drink something. You’ll get a dose of antibiotics to prevent infection.
You will receive some information on how to take care of yourself now that the abortion is over, and then you are free to go.

Polski
Po przyjściu do kliniki dostaniesz do wypełnienia formularz po polsku z pytaniami dotyczącymi danych osobowych oraz z wywiadem medycznym. Następnie odbędziesz krotką rozmowę z lekarzem, podczas której lekarz zrobi nowe usg i poprosi Cię o ostateczną decyzję w sprawie poddania się zabiegowi. Spyta Cię też o powód Twojej decyzji – nie musisz się stresować, nie ma dobrej ani złej odpowiedzi, chodzi tylko o to, żeby lekarz wiedział, że to Twoja decyzja i nie jesteś do niej przez nikogo zmuszana/y. Jeśli nie mówisz po angielsku lub niemiecku, lekarz zadzwoni na linię telefoniczną obsługiwaną przez tłumaczy, żeby się z Tobą dobrze porozumieć.
Lekarz spyta się też kilka razy czy na pewno wszystko jest jasne – możesz wtedy zadać tyle pytań, ile chcesz.
Dostaniesz też broszurę z dokładnym opisem po polsku, krok po kroku, tego jak będzie przebiegał Twój pobyt w klinice, przygotownie do zabiegu, sam zabieg, oraz przygotowanie do wyjścia z kliniki.
Spotkasz się też z pielegniarką, która pobierze Ci krew i ponownie wszystko wytłumaczy (w razie potrzeby korzystając z tłumacza).

Potem zostaniesz poproszona/y o przejście na górę na oddział.
Tam dostaniesz swoje łóżko i szafkę i przebierzesz się. Dostaniesz podane środki przeciw biegunce, i najważniejsze – środki na rozszerzenie szyjki macicy, które musisz trzymać pod językiem lub przy dziąśle aż się rozpuszczą. Pielęgniarka podłączy Ci też wenflon.
Gdy szyjka macicy będzie gotowa, zostaniesz przygotowana/y do zabiegu. Zabieg odbędzie się pod sedacją, czyli lekką narkozą.
Czas zabiegu zależy od zaawansowania ciąży, zazwyczaj trwa 10-20 minut.

Po zabiegu wybudzisz się w łóżku, w sali na której byłaś_eś przed
zabiegiem. Będziesz mogła/mógł trochę odpocząć, będziesz na środkach przeciwbólowych, a pielęgniarki sprawdzą kilka razy czy wszystko jest ok. Po oddaniu pierwszego moczu będziesz mogła/mógł przejść do pokoju w którym dotaniesz coś do jedzenia i picia oraz jednorazową dawkę antybiotyku, który ma na celu zapobieżenie jakimkolwiek infekcjom.

Dostaniesz jeszcze raz informacje (na piśmie i po polsku) o tym jak dbać o siebie w następnych tygodniach po zabiegu, i będziesz mogła/mógł wyjść z kliniki.

After your abortion
Po aborcji

Can my doctor tell if I’ve had an abortion? Will they ask questions if I come to an appointment not pregnant?
Czy mój lekarz będzie w stanie stwierdzić, że miałam_em aborcję? Czy będzie zadawać mi pytania jeśli przyjdę na wizytę nie będąc w ciąży?

No, your doctor cannot tell if you’ve had an abortion and you don’t have to say that you had one. You can say you had a spontaneous miscarriage, there is no difference in symptoms. Miscarriages are very common, so even if your doctor has seen you pregnant before, they have no reason to doubt you. You will not be expected to have any medical documentation to prove it.

Polski
Nie, lekarz nie będzie w stanie stwierdzić, że miałaś/eś aborcję i nie musisz mu o tym mówić. Możez powiedzieć, że miałaś_eś spontaniczne poronienie, nie ma żadnej różnicy w objawach. Poronienia są bardzo częste, więc nawet jeśli lekarz widział Cię w ciąży, nie ma powodów by Ci nie wierzyć. Nikt nie będzie od Ciebie wymagał dowodów.

 

Questions about ANA
Pytania dotyczące ANA

Why are you not a registered charity?
Dlaczego nie jesteście zarejestrowane jako organizacja charytatywna?

We have discussed charity registration many times. However, being registered as a charity in the Netherlands (ANBI) comes with many different tasks and responsibilities that our small volunteer group simply does not have the time and capacity for right now. In the future we might reconsider this.

Polski
Wielokrotnie rozważałyśmy rejestrację. Jednak w Holandii bycie zarejestrowaną organizacją charytatywną (ANBI) wiąże się z wieloma różnymi czynnościami oraz obowiązkami, na które, jako niewielka grupa wolontariuszek zwyczajnie nie mamy czasu i przestrzeni na ten moment. Być może w przyszłości to rozważymy.

Why do you need money?
Dlaczego potrzebujecie pieniędzy?

While our main focus is practical support, the reality is that many of the people who come to us need financial support too. A first trimester abortion in the Netherlands costs as much as €600 for someone who is not a resident; a second trimester abortion costs almost €900.
Many clients simply do not have this kind of money laying around, especially since the majority of our clients are Polish (the average monthly salary in Poland is equivalent to €830). We ask them to scrape together what they can, and borrow from friends and family, but we simply cannot turn them down just because of lack of funds: that would be cruel. So we try our best to help out financially, but it has been a struggle to make sure we always have enough money to help everyone.

Polski
Choć skupiamy się głównie na pomocy praktycznej, w praktyce wiele osób które się do nas zgłasza wymaga również pomocy finansowej. W Holandii aborcja w pierwszym trymestrze może kosztować nawet €600 dla osób mieszkających za granicą; aborcja w drugim trymestrze kosztuje niemal €900. Wiele klientek_ów zwyczajnie nie ma na zbyciu takiej sumy, szczególnie, że większość z nich to osoby z Polski (gdzie średnia miesięczna pensja wynosi w przeliczeniu €830). Prosimy je by zapłaciły tyle, ile mogą oraz pożyczyły pieniądze od bliskich, jednak nie możemy tak po prostu odrzucić je ze względu na brak pieniędzy: to byłoby najzwyczajniej w świecie okrutne. Wobec tego na tyle na ile możemy staramy się pomagać im finansowo, jednak ledwo stać nas na pomoc wszystkim osobom w potrzebie.

Where does your money currently come from?
Skąd pochodzą Wasze obecne fundusze?

Our Polish clients are usually at least partially supported through Abortion Without Borders. Abortion Support Network in the UK manages donations for AWB from mostly private donors, meaning both ANA and AWB as a whole are supported by individual people who believe in the right to choose.
ANA still needs to raise money for all of our clients because abortions, and traveling for abortions, are expensive. Before the coronavirus almost all of our money came to us through benefits that are very kindly hosted for us at different spaces in Amsterdam and Utrecht, and a few donations that we are very grateful for. We have been trying to learn how to fundraise online and our first fundraiser in June of 2020 was very successful 🙂

Polski
Nasi klienci z Polski zazwyczaj dostają przynajmniej częściowe wsparcie od Aborcja Bez Granic (AWB). Abortion Support Network w UK zarządza głównie darowiznami na rzecz AWB pochodzącymi od osób prywatnych, co oznacza że ANA oraz AWB jako całość są wspierane przez indywidualne osoby które wierzą w prawo do wyboru. Jako ANA i tak musimy dodatkowo organizować zbiórki pieniedzy dla naszych klientów, ponieważ aborcje oraz podróżowanie do nich są drogie. Przed koronawirusem niemalże całe nasze fundusze pochodziły z benefitów, które organizowały dla nas życzliwe miejsca w Amsterdamie oraz Utrechcie, oraz z nielicznych darowizm za które jesteśmy niezmiernie wdzięczne. Uczymy się jak organizować zbiórki online i nasza pierwsza zbiórka w czerwcu 2020 zakończyła się sukcesem 🙂

What happens to my money if I donate to you?
Co zrobicie z przekazanymi przeze mnie pieniędzmi?

The vast majority of the money we spend goes directly to an abortion clinic to help a client pay for an abortion. We will also use some of the money for practical things clients need: money for public transport, accommodation (during corona we have had to book hotels and hostels much more than before) and sometimes food.
A small fraction goes to printing t-shirts, buttons, stickers and other merchandise that we sell to get more funds.

Polski
Przeważająca większość pieniędzy idzie bezpośredno do klinik aborcyjnych aby pomagać klientom pokryć część kosztów zabiegu. Ponadto część pieniędzy wykorzystamy na praktyczne rzeczy potrzebne naszym klientom: pieniądze na transport publiczny, nocleg (ze względu na koronawirusa częściej niż zwykle jesteśmy zmuszone rezerwować noclegi w hotelach i hostelach) a czasem jedzenie. Mały ułamek pieniędzy idzie na druk koszulek, buttonów, naklejek, oraz innego merchu, który sprzedajemy aby zebrać więcej funduszy.

What else can I do?
Co jeszcze mogę zrobić?

You can follow us on Facebook (make sure to also check out our sister organizations Ciocia Basia, Abortion Support Network and Aborcyjny Dream Team), share our posts, and talk to your friends about abortion to reduce the stigma!

Polski
Możesz nas śledzić na Facebooku (sprawdź również nasze siostrzane organizacje Ciocia Basia, Abortion Support Network oraz Aborcyjny Dream Team), udostępniać nasze posty i rozmawiać ze znajomymi o aborcji aby przeciwdziałać jej stygmatyzacji!


If you have any questions about our personal data and information storage please see our Data Protection Policy.